خودارزیابی بر اساس مدلEFQM

خودارزیابی بر اساس مدلEFQM
کد دوره: KHQ-IPE-402 مدت: ۳ روز
هدف: طرح ریزی و اجرای پروژه خودارزیابی با استفاده از بهترین روش متناسب با شرایط سازمان.
محتوی:

چگونگی ارتباط فرآیند خودارزیابی با استراتژی های سازمان – اصول سرآمدی –  مقدمه ای بر مدل EFQM – مراحل هشت گانه مدیریت اثربخش پروژه خودارزیابی- چگونگی هدایت چهار رویکرد مختلف در خودارزیابی – نحوه شناسایی فرصت ها و تعریف پروژه­های بهبود در سازمان بر مبنای خروجی­های خودارزیابی

 

پیش نیاز: