دوره آموزشی مهندسی ارزش (سطح ۲)

دوره آموزشی مهندسی ارزش (سطح ۲)
کد دوره: KHQ-PM-302 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی با متدولوژی مهندسی ارزش از طریق یک مثال آموزشی در قالب یک کار گروهی.
محتوی:

۱- مباحث مقدماتی (تعریف شاخص ارزش و روش های افزایش آن- مفاهیم مرتبط با مهندسی ارزش – معرفی برنامه کاری مهندسی ارزش (سازماندهی- کارگاه- فعالیتهای تکمیلی)) ۲- سازماندهی مطالعات (بیان تئوری و کارگروهی) (چگونگی انتخاب پروژه- تشریح فاز پیش مطالعه- معرفی مساله تحت مطالعه- تشریح فاز اطلاعات) ۳- تحلیل کارکرد (بیان تئوری و کارگروهی) (بحث مقدماتی دررابطه با تعریف کارکرد- تعریف و تدوین کارکردها و دسته بندی آنها – تحلیل کارکرد و رسم دیاگرام FAST مثال آموزشی) ۴- خلاقیت (بیان مفاهیم مرتبط با خلاقیت ) ۵- ارزیابی (بیان چگونگی ارزیابی ایده ها (شرح تکنیک­های ارزیابی) ۶- بسط و توسعه، ‌ارائه و نتیجه گیری(تشریح فاز بسط و توسعه)

پیش نیاز: دوره آموزشی سطح ١