صحه‌گذاری روش های آزمون مطابق با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025

محورهای علمی دوره
1- تعاریف و اصطلاحات تصدیق و صحه گذاری

۲- مفاهیم و اصطلاحات اندازه شناسی و آماری

۳- الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 درخصوص روش های آزمون و کالیبراسیون و صحه گذاری روش ها (– انتخاب روش های آزمون – روش های ابداع شده بوسیله آزمایشگاه – روش های استاندارد نشده – روش های خارج از دامنه – صحه گذاری روش های آزمون)

۴- طرح ریزی و اجرای صحه گذاری روش های آزمون(- شناسایی ضرورت صحه گذاری – طرح ریزی صحه گذاری روش های آزمون – شناسایی فنون تعیین عملکرد روش های آزمون – اجرای صحه گذاری روش های آزمون – تهیه سوابق صحه گذاری) ۵

-کاربرد آمار در صحه گذاری روش های آزمون(- بررسی صحت و دقت – بررسی گزینش پذیری –گستره روش اندازه گیری  – خطی بودن روش اندازه گیری – عدم قطعیت روش اندازه گیری)

۶-تدوین روش های آزمون

مدرس دوره
مدرس دوره : آقای مهندس واحدی

– مدیر گروه مهندسین مشاور مدیریت کیفیت برنا – آموزش دوره های سیستم مدیریت آزمایشگاه در شرکت ها و کارخانجات مختلف در سراسر کشور
– مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساس  ISO/IEC 17025 – مشاور در طراحی و ساخت آزمایشگاه و خرید تجهیزات آزمایشگاهی
– مدرس دوره های آموزشی مربوط به سیستم مدیریت آزمایشگاه در شرکت توف نورد ایران و آلمانTuv))

زمان برگزاری دوره

۱۳ و ۱۴ شهریور ۹۸

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

شرایط ثبت نام

جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره ۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.