مدیریت ادعا، اصول Claim و حل و فصل اختلافات

مدیریت ادعا، اصول Claim و حل و فصل اختلافات
کد دوره: KHQ-PM-211 مدت: ۱ روز
هدف: آشنایی با فرآیند های مدیریت ادعا در پروژه و تسلط بر تکنیک های مدیریت ادعا
محتوی:

۱- بررسی اجمالی فرایند برگزاری مناقصه ۲- بررسی بندهای پیمان (قرارداد ) از نظر پتانسیلهای بروز ادعا ۳- فرآیندهای مدیریت ادعا در پروژه ۴- بررسی مهمترین دلایل بوجود آمدن ادعا ۵- تحلیل کمی ادعا    ۶- بیان راهکارهای پیشگیری از ادعا ۷- بیان راهکارهای حل و فصل ادعا ۸- نمودار جریان فرآیند تهیه ادعا در پروژه ۹- اطلاعات مورد نساز جهت تهیه ادعا

پیش نیاز: مدیریت پروژه