مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مدیریت ارتباط با مشتری CRM
کد دوره: KHQ-M-505 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی با مجموعه فعالیت هایی که به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان انجام می شود.
محتوی:

۱- تاریخچه CRM 2- تشریح مفاهیم و تعاریف مشتری و رضایت او و همچنین مشتری محوری ۳-  تشریح مفاهیم و اصول مدیریت ارتباط با مشتری  ۴- اهداف و مزایای بکارگیری CRM در سازمان ها  ۵- سلسله مراتب نیازهای مشتری ۶- سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری ۷- دیدگاه های مختلف در ارتباط با  CRM 8- مدیریت چرخه حیات مشتری ۹-  مدیریت ایجاد وفاداری در مشتریان ۱۰- تجزیه و تحلیل نیازها و خواسته های مشتری ۱۱-  مراحل طراحی و متدولوژی پیاده سازی و بکارگیری CRM  ۱۲- ابعاد فنی CRM  ۱۳- اجرای موفقیت آمیز CRM 14-  اشتباهات متداول در پیاده سازی CRM 15- آشنایی با نرم افزار CRM

پیش نیاز: