مدیریت زنجیره تامین SCM

مدیریت زنجیره تامین SCM
کد دوره: KHQ-M-502 مدت: ۲روز
هدف: یکپارچه سازی و ایجاد هماهنگی بین واحدهای سازمانی در زنجیره تامین با هدف تامین نیازهای مشتریان و دستیابی به مزیت های رقابتی قابل اتکا 
محتوی:

 مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تامین – مبانی لجستیک و مفاهیم آن –  مدیریت موجودی– استراتژی های توزیع – اتحاد های مشترک تولید و زنجیره تامین –  تکنولوژی اطلاعات  – روش SCOR(مدل مرجع عملیات در محیط زنجیره تامین)

پیش نیاز:آشنایی با اصول برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی