مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
کد دوره: KHQ-M-501 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی با مفاهیم و مولفه­های مدیریت دانش و نحوه بکارگیری آن در سازمانها
محتوی:

مفاهیم و روند تکاملی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک – رویکردها و متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک – رویکرد توصیفی و متدولوژی ابداعی برای تحقق فرصت های سازمان – الگوی چشم اندازها – متدولوژی ترسیم چشم انداز سازمان – تحلیل محیط و حوزه های فرصت بر مبنای رویکرد جستجوی فرصت ها و عوامل محیطی موثر – روش تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در حوزه های فرصت KFS و تحلیل گلوگاه  CSF- مدل کارت امتیازی متوازن – روش ترسیم نقشه استراتژی و تسری استراتژی به سطوح عملیاتی (­روش BSC) – رویکـردها و روش­هـای تحلیل شایستگی­هـای بنیادیـن  (Core Competencies ) – رویکردها و روش های مدیریت عملکردها و باز نگری استراتژی ها

پیش نیاز: