آشنایی با شش سیگما

آشنایی با شش سیگما
کد دوره: KHQ-QT-102 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی کلی با متدولوژی شش سیگما و نحوه استفاده از آن در یک سازمان با هدف صرفه­جویی مالی، کاهش میزان ضایعات و افزایش راندمان.
محتوی:

آشنایی با مفاهیم و تعاریف اصول و تاریخچه شش سیگما – بررسی مفهوم آماری شش سیگما – متدولوژی­های DMAIC و DMADV – معرفی و تشریح مراحل متدولوژی DMAIC – بررسی مسئولیت­ها در پروژه­های شش سیگما – کاربرد ابزارهایی مثل FMEA، QFD، MSA و DOE و آزمون فرض در شش سیگما – تشریح توزیع­های آماری و نحوه محاسبه DPMO و سطح سیگما

پیش نیاز: آشنایی با آمار و احتمالات