مشاوره و پیاده سازی استانداردها:

– پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO/IEC17025:2017 در شرکت احیا استیل فولاد بافت

خانه کیفیت کرمان به روایت آمار

0+
نفر شرکت کننده در دوره ها
0
دوره آموزشی در سال
0
سال فعالیت
%0
رضایتمندی