آشنایی با مهندسی ارزش (سطح ۱)

آشنایی با مهندسی ارزش (سطح ۱)
کد دوره: KHQ-PM-212 مدت: ۱ روز
هدف: آشنایی با کلیات و مبانی متدولوژی مهندسی‌ارزش و بیان مفاهیم و ضرورت به‌کارگیری رویکرد مهندسی ارزش
محتوی:

۱- مباحث مقدماتی

۲- ضرورت توجه به مهندسی ارزش

۳- تاریخچه و سیر تحولات در مهندسی ارزش

۴- جایگاه قانونی مهندسی ارزش

۵- تعاریف مهندسی ارزش

۶- بیان تجارب و دستاورهای بکارگیری مهندسی ارزش

۷- مباحث تکمیلی

پیش نیاز: