آموزش رؤسای دفاتر مدیران

آموزش رؤسای دفاتر مدیران
كد دوره: KHQ-M-508 مدت: 2روز
هدف: دوره اصول منشي­گري ( مسئولان دفاتر مديران )
محتوي:

1- آشنايي با شرح وظايف منشي و شرايط احراز سمت منشي 2- انجام امور خدمات دفتري بر حسب نياز هر بخش از سازمان 3- آشنايي با وظايف مديران و طبقه بندي مديران  4- خصوصيات شخصيتي و ويژگي هاي شغلي مسئولان دفاتر مديران و منشي­ها 5- تدوين برنامه كار حوزه مديريت و بهينه سازي زمان در امور دفتري 6- آشنايي با رفتار شايسته با مديران، كارشناسان  7- شناخت ارباب رجوع و نحوه برخورد با او 8- برقراري سيستم پيگيري و يادآوري 9- آشنايي با روان شناسي ارتباطات در سازمان، نحوه برقراري ارتباطات موثر، مكاتبات اداري، بصورت تلفني، مراجعه حضوري 10- تعيين وقت ملاقات و انواع روشهاي برقراري ارتباطات سازماني، بصورت شفاهي و كتبي، انواع ارتباطات در تشكيلات سازماني 11- آشنايي با فن نگارش12- گردش مكاتبات اداري، حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري 13-  بازنگري در ويژگي هاي شغلي و شخصي منشي و طرز رفتار مناسب 14- اتوماسيون اداري  15- شرايط و نحوه گوش دادن، نحوه سوال كردن، نحوه پاسخگوئي 16- شناخت سازمان، تشكيلات و نمودار سازماني، شرح مختصري درباره وظايف واحدهاي سازماني 17- ويژگي هاي شغل منشي

پيش نياز: