ارزیابی اقتصادی پروژه ها با استفاده از نرم افزار Comfar

 ارزیابی اقتصادی پروژه ها با استفاده از نرم افزار Comfar
کد دوره: KHQ-PM-208 مدت: ۲روز
هدف: معرفی مبانی تحلیل مالی و اقتصادی پروژه ها، نحوه ورود اطلاعات به نرم افزار و تحلیل خروجی های نرم افزار
محتوی:

تعریف پروژه، طبقه­بندی آن و تحلیل تکمیلی – تعیین برنامه زمانبندی ساخت و بهره برداری  – تعریف محصولات طرح – تعریف واحدهای پولی مورد نیاز- نرخ تنزیل و کاربرد آن – تورم – ورود اطلاعات هزینه های سرمایه­گذاری و استهلاک ۸- ورود اطلاعات هزینه­های بهره برداری – برنامه تولید و فروش – سرمایه در گردش – تامین مالی و نحوه انجام آن – مالیات – انجام محاسبات و گرفتن خروجی ها – ورود اطلاعات مربوط به Case Study – تجزیه و تحلیل خروجیها – آنالیز حساسیت

پیش نیاز: