ارزيابي اقتصادي پروژه ها با استفاده از نرم افزار Comfar

 ارزيابي اقتصادي پروژه ها با استفاده از نرم افزار Comfar
كد دوره: KHQ-PM-208 مدت: 2روز
هدف: معرفي مباني تحليل مالي و اقتصادي پروژه ها، نحوه ورود اطلاعات به نرم افزار و تحليل خروجي هاي نرم افزار
محتوي:

تعریف پروژه، طبقه­بندی آن و تحلیل تکمیلی – تعیین برنامه زمانبندی ساخت و بهره برداری  – تعریف محصولات طرح – تعریف واحدهای پولی مورد نیاز- نرخ تنزیل و کاربرد آن – تورم – ورود اطلاعات هزینه های سرمایه­گذاری و استهلاک 8- ورود اطلاعات هزینه­های بهره برداری – برنامه تولید و فروش – سرمایه در گردش – تامین مالی و نحوه انجام آن – مالیات – انجام محاسبات و گرفتن خروجی ها – ورود اطلاعات مربوط به Case Study – تجزیه و تحلیل خروجیها – آنالیز حساسیت

پيش نياز: