ارزیابی اقتصادی پروژه ها با استفاده از نرم افزار Comfar

 ارزیابی اقتصادی پروژه ها با استفاده از نرم افزار Comfar
کد دوره: KHQ-PM-208 مدت: ۳ روز
هدف: معرفی مبانی تحلیل مالی و اقتصادی پروژه ها، نحوه ورود اطلاعات به نرم افزار و تحلیل خروجی های نرم افزار
محتوی:

۱- تعریف پروژه، طبقه­بندی آن و تحلیل تکمیلی ۲- تعیین برنامه زمانبندی ساخت و بهره برداری    ۳- تعریف محصولات طرح ۴- تعریف واحدهای پولی مورد نیاز۵- نرخ تنزیل و کاربرد آن ۶- تورم ۷-  ورود اطلاعات هزینه های سرمایه­گذاری و استهلاک ۸- ورود اطلاعات هزینه­های بهره برداری ۹- برنامه تولید و فروش ۱۰- سرمایه در گردش ۱۱- تامین مالی و نحوه انجام آن ۱۲- مالیات ۱۳- انجام محاسبات و گرفتن خروجی ها ۱۴- ورود اطلاعات مربوط به Case Study – تجزیه و تحلیل خروجیها ۱۶- آنالیز حساسیت

پیش نیاز: