پروانه فعالیت

مرجع ارائه دهنده: استانداری استان کرمان

مجوز تایید صلاحیت آموزش کارکنان دولت

مرجع ارائه دهنده: مرکز آموزش مدیریت دولتی

مجوز تایید صلاحیت آموزش 

مرجع ارائه دهنده: سازمان ملی استاندارد ایران

پروانه فنی مهندسی

مرجع ارائه دهنده: وزارت صنعت، معدن و تجارت

پروانه فعالیت

مرجع ارائه دهنده: سازمان فنی و حرفه ای کشور

پروانه فعالیت

مرجع ارائه دهنده: سازمان فنی و حرفه ای کشور

گواهینامه عضویت

مرجع ارائه دهنده: انجمن مشاوران ایران

کارت عضویت

مرجع ارائه دهنده: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان

گواهینامه ISO9001

مرجع ارائه دهنده آکادمی ARC کانادا

شرکت نمونه سال ۹۴

مرجع ارائه دهنده:استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

تقدیرنامه

مرجع ارائه دهنده: اداره کل استاندارد استان کرمان

تقدیرنامه

مرجع ارائه دهنده: اداره کل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان