الگو برداری سیستماتیک Benchmarking

الگو برداری سیستماتیک Benchmarking
کد دوره: KHQ-IPE-410 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی با مفاهیم و تکنیک های Benchmarking و الگوبرداری از بهترین ها، ایجاد توانایی انتخاب مدل مناسب الگوبرداری و بکارگیری آن در دستیابی به اهداف سازمان
محتوی:
۱- مرور مفاهیم و مبانی اصلی مدیریت عملکرد و مدیریت آن در سازمان ها
۲- معیارهای کلان اندازه گیری عملکرد و اثربخشی سازمانی
۳- مرور مدل­های مفهومی و اجرایی عملکرد در سطوح سه گانه فرد، گروه و سازمان
۴- آشنایی با مفاهیم و مبانی رهبری عملکرد در سازمان
۵- تشریح و ارائه الگوهای مفهومی ارزیابی عملکرد
۶- تشریح مفاهیم و مبانی بهبود عملکرد در سازمان
پیش نیاز: آشنایی مقدماتی با مفاهیم مدیریت کیفیت