برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی
کد دوره: KHQ-QT-108 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی با روش­های برنامه ریزی سیستم­های- تولیدی جهت ایجاد سیستم تولید بهره ور.
محتوی:

۱- اصول کلی برنامه­ریزی تولید در چارچوب مدیریت واحدهای تولیدی۲- مقدمه ای بر سیستم‌های تولیدی ۳- مدل‌های برآورد و پیش بینی تقاضا ۴- برنامه‌ریزی تولید جامع ۵- برنامه‌ریزی مواد و موجودی  ۶- برنامه‌ریزی ظرفیت و بالانس خطوط عملیاتی ۷- برنامه­ریزی توالی و نگاهی به تئوری صف ۸- برنامه ریزی تولید در سیستم­های تولیدی انعطاف پذیر ۹- برنامه­ریزی تولید به عنوان یک سیستم اطلاعاتی

پیش نیاز: