برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP

برنامه­ ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP
کد دوره: KHQ-PM-203 مدت: ۱۴جلسه
هدف: آشنایی با نرم افزار MSP
محتوی:

۱- مرور کلی بر مفاهیم و اصول مدیریت پروژه ۲- مقایسه نرم افزارهای کنترل پروژه ۳- معرفی اجزای کلی نرم افزار ۴- تعریف یک پروژه جدید ۵- تعریف تقویم کاری ۶- تعریف فعالیتها و مشخصه­های آن ۷- معرفی نماهای مختلف ۸- تعریف منابع پروژه ۹- تخصیص منابع به فعالیت­ها و تسطیح آن ۱۰- تعریف Baseline پروژه ۱۱- بهنگام سازی پروژه ۱۲- استفاده از ابزارهای مختلف برای گزارش گیری ۱۳- ساخت گزارشات ۱۴- معرفی ابزارهای تکمیلی

پیش نیاز: آشنایی اولیه با مفاهیم کنترل و مدیریت پروژه