برنامه ریزی و مدیریت بهره وری

برنامه­ ریزی و مدیریت بهره­ وری
کد دوره: KHQ-IPE-405 مدت: ۲ روز
هدف:  آشنایی با مفاهیم بهره­وری در سازمان و چگونگی نحوه برنامه­ریزی فعالیتها در سازمان با رویکرد افزایش نرخ بهره­وری سازمانی
محتوی:

۱- آشنایی با مفهوم بهره وری و مدلهای اجرائی ۲- ارتقای سطح بهره وری درسازمان ۳- ماتریس ارتباطی بهره وری و عملکرد درسازمان و استراتژیهای انجام کار در طرح­ریزی مدل بهره­وری ۴- ملزومات برنامه­ریزی استراتژیک در مدیریت بهره­وری  ۵- بررسی جنبه های گوناگون بهره­وری ( بهره­وری منابع انسانی ، بهره وری تکنولوژی، بهره وری سرمایه و …) ۶- طرح ریزی کارها در مدیریت بهره­وری (تعیین اهداف و ماموریتهای سازمان) ۷- طرح ریزی بودجه درمدیریت بهره وری (برنامه ریزی وتامین اعتبار وبودجه مورد نیاز براساس ماموریتها) ۸- توانمندسازی سازمان درمدیریت بهره وری (بهره گیری از توانمندسازهای سازمانی بارویکرد ابزاری) ۹- ایجاد طرحهای عملکرد و تنظیم توافق نامه عملکرد ۱۰- یکپارچه کردن شاخص­های عملکرد درمدیریت بهره­وری ۱۱- تشکیل تیم سنجش عملکرد وبهره­برداری از نظام هماهنگ سنجش عملکرد درمدیریت بهره­وری ۱۲- معماری اطلاعات عملکرد وبهره­گیری از شاخص­های هدایتی ، شاخص­های مکانیکی وهشداردهنده­ها درمدیریت بهره­وری .

پیش نیاز: مبانی ومفاهیم تعالی سازمانی