بکارگیری کارت امتیازدهی متوازن در سازمان BSC

بکارگیری کارت امتیازدهی متوازن در سازمان BSC
کد دوره: KHQ-IPE-407 مدت: ۳ روز
هدف: آشنایی با مفاهیم بنیادین روش ارزیابی متوازن در جاری سازی استراتژی های سازمان، طراحی نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد و توصیف مراحل طرح ریزی و پیاده سازی روش ارزیابی متوازن در سازمان
محتوی:

۱- سیر تحولات روش ارزیابی متوازن و کاربردهای آن در شرکتهای مختلف تولیدی/خدماتی دولتی و غیر دولتی ۲- نحوه توصیف استراتژی ها در قالب نقشه استراتژیک ‌۳- توسعه کارت های ارزیابی متوازن در حوزه های کسب و کار و پشتیبان ۴- فرآیند پیاده سازی روش ارزیابی متوازن ۵-تشریح اجمالی سازمان استراتژی محور

 

پیش نیاز: مدیریت استراتژیک