جهت مشاهده اطلاعات کامل، روی نام دوره مورد نظر کلیک نمایید.

اصول مدیریت کیفیت جامع (TQM)
برنامه ریزی و مدیریت بهره وری
بکارگیری کارت امتیاز متوازن در سازمان  BSC
نظام آراستگی محیط کار ۵S
عارضه یابی سازمان
الگو برداری سیستماتیک  Benchmarking
مدیریت فرآیندها و اندازه گیری اثر بخشی و کارایی
تفکر سیستمی
ارزیابی کارکنان
کار تیمی بر اساس مدل BELBIN
همسوسازی استراتژیک
تعیین و بهبود سبک رهبری
مدل بلوغ قابلیت های منابع انسانی
برنامه ریزی عملیاتی
کارگاه تدوین ماموریت چشم انداز ارزشها و اهداف جسورانه
تکنیک ارزیابی ۳۶۰ درجه کارکنان در جهت بهبود رفتار سازمانی