تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Mini Tab

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Mini Tab  
کد دوره: KHQ-QT-109 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی با ابزارهای نرم افزار تحلیل آماری Minitab 15.1 در حوزه­های مختلف از جمله تکنیک­های SPC ، DOE و MSA
محتوی:

تاریخچه Minitab- جمع آوری داده­ها – انتخاب نمودار مناسب جهت نمایش وضعیت داده­ها –  تحلیل و جستجو در داده ها، بدون اعمال تغییر در موقعیت داده ها – ویرایش نمودار جهت گزارش­دهی اثر بخش- ترسیم نمودار پراکندگی و کاربرد آن – ترسیم نمودار جعبه ای و کاربرد آن –  ورود داده­ها در نرم افزار Minitab- محاسبه داده­های آماری اولیه – استفاده از رگرسیون جهت پیش­بینی موقعیت داده ها – تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شکل توزیع داده­ها – آزمون نرمال بودن داده­ها – تجزیه و تحلیل واریانس جهت انتخاب متغیرهای تاثیرگذار سازمان – ارزیابی سطح کیفیت داده­ها با استفاده از نمودارهای کنترل – محاسبه قابلیت فرایند – تکنیک طراحی آزمایشات جهت انتخاب متغیرهای تاثیرگذار و پیش بینی نتایج آزمایش و مقادیر بهینه متغیرها – تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه­گیری ۱۸- ترسیم نمودار پارتو جهت اتخاذ تصمیم بهینه – نمودار علت و معلول جهت کشف دلایل مشکلات سازمان – استفاده از تکنیک آزمون فرض جهت اطمینان از صحت نتایج آماری – نمودارهای کنترل برای داده­های وصفی

پیش نیاز: