تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS
کد دوره: KHQ-QT-110 مدت: ۳ روز
هدف: آشنایی با ابزارهای نرم‌افزار SPSS 13 در تحلیل داده‌های سازمانی
محتوی:

آشنایی و شناخت برخی مفاهیم اساسی آماری – معرفی و شناخت نوارها، اجزاء، ابزارها و آیکون­های  spss  – آشنایی با چگونگی ورود انواع داده ها و تعریف متغیر ها در spss – چگونگی ویرایش، ترکیب و تجزیه داده­ها – محاسبه شاخص­های آمار توصیفی ( شاخص­های مرکزی_ پراکندگی_ رسم جداول و نمودار ها  –  محاسبه انواع همبستگی­ها – آمار استنباطی (تحلیل آماری) و آزمون فرضیه – آزمون­های مقایسه انواع میانگین­ها ( پارامتریک و نا پارامتریک) – محاسبات پایایی و روایی پرسشنامه­ها در نرم افزارو…- تحلیل عاملی در spss – تجزیه و تحلیل خوشه­ها – رگرسیون

پیش نیاز: