تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی

تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی
کد دوره: KHQ-IPE-403 مدت: ۲روز
هدف: کسب مهارت و دانش مورد نیاز جهت تدوین مناسب و اثربخش اظهارنامه برای سازمان ها براساس مدل سرآمدی EFQM.
محتوی:

۱- مروری بر فرآیند ارزیابی و نقش اظهارنامه در این فرآیند ۲- ویژگی های یک اظهارنامه موثر ۳- برنامه ریزی جهت تدوین اظهارنامه ۴- نقش گروه های مختلف در فرآیند تدوین اظهارنامه ۵- نحوه جمع آوری، آماده سازی، خلاصه نویسی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات مورد نیاز با افراد تیم تدوین اظهارنامه ۶- بررسی روش های تدوین اظهارنامه و تعیین استانداردهای نگارش ۷- ملاحظات مهم در خصوص تدوین توانمندسازها و نتایج اقدامات لازم پس از تدوین اظهارنامه

پیش نیاز: تشریح معیارهای مدل EFQM، خودارزیابی براساس مدل EFQM