تربیت ارزیاب بر اساس مدل EFQM

تربیت ارزیاب بر اساس مدل EFQM
کد دوره: KHQ-IPE-404 مدت: ۳ روز
هدف: توانمندسازی افراد برای ارزیابی سازمان ها براساس مدل سرآمدی EFQM و ارائه بازخورد موثر.
محتوی:-

فرآیند ارزیابی شبیه سازی جایزه – درک کامل مدل سرآمدی EFQM – امتیازدهی با استفاده از ماتریس RADAR- درک ویژگی های سازمان مورد ارزیابی – تعیین موارد کلیدی حاصل از ارزیابی روش اجماع آرا – اصول بازدید از محل سازمان نحوه آماده سازی – صدور گزارش بازخور و ارائه آن – ارائه نکات کلیدی و موثر به عنوان همکار و عضوی از یک تیم ارزیابی حرفه ای –  مطالعه موردی

پیش نیاز: آشنایی با معیارهای مدل EFQM