تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنعت مخابرات بر اساس TL 9000:ver.05

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنعت مخابرات بر اساس TL 9000:ver.05
کد دوره: KHQ-QM-021 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی کامل با الزامات و نحوه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع مخابرات TL 9000
محتوی:

آشنایی با تاریخچه  TL 9000- مدل چرخه عمر ۳- شناسایی ارتباطات بین TL 9000 و   ISO 9001:2008  – الزامات خاصTL 9000 در فرآیند ثبت و صدورگواهینامه در مقایسه با ISO 9001: 2008  – آشنایی با مفهوم اندازه گیری در TL 9000 و نمونه هایی در زمینه انواع اندازه گیری در قالب های عمومی، سخت افزاری، نرم افزاری و خدماتی – نحوه اجرای اثربخش ممیزی بر اساس الزامات TL 9000

پیش نیاز: آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت