مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001:2008
کد دوره: KHQ-QM-001 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی با الزامات و نیازمندی­ها و نحوه مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم.
محتوی:

۱- چگونگی پیدایش مدیریت کیفیت ۲- تعاریف و اصطلاحات بر اساس ویرایش جدید ISO 9001  ۳- اصول و مبانی کیفیت ۴- روند توسعه و بوجود آمدن استاندارد ملی و بین المللی در چارچوب مدیریت و تضمین کیفیت ۵- آشنایی با رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها در سازمان ۶- الزامات سیستم مدیریت کیفیت و نحوه استقرار هر یک از الزامات در سری استانداردهای  ISO 9001:2008 7- ساختار مستندات سیستم کیفیت، نحوه بوجود آوردن، کنترل مستندات و نحوه نگارش نظام‌نامه ۸- روش‌های اجرایی سیستم مدیریت کیفیت

پیش نیاز: