تولید ناب

تولید ناب
کد دوره: KHQ-QT-101 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی با نگرش تولید ناب در سیستم های صنعتی- خدماتی به منظور تولید یا ارائه خدمات به موقع، رقابت پذیری محصولات و کاهش اتلافات.
محتوی:

۱- مروری اجمالی بر تاریخچه و مفاهیم و تعاریف تولید ناب، تفکر ناب ۲-  تشریح مبانی تولید ناب  ۳- بررسی فرایندهای صنعتی از سه دیدگاه متفاوت ۴- اتلاف­های هفتگانه، ریشه های بروز اتلاف ۵- نحوه ترسیم نقشه جریان ارزش در سازمان VSM و اتلافات ۶- نگاهی به سیستم تولید به موقع (JIT)

۷- رویکرد تویوتا و مسیر حرکت به سوی تولید ناب ۸- فرهنگ و بسترسازی جهت استقرار تولید ناب ۹- تشریح اصول چهارده­گانه سیستم تولید تویوتا ۱۰- ابزار و تکنیک­های تولید ناب (جریان تک قطعه­ای، سیستم کشش Pull System، ساخت و تولید سلولی، ثبات اولیه، کانبان، زمان، هموارسازی، تعریض یک دقیقه­ای قالب QC/SMED,TPM، خطا ناپذیری، کار استاندارد، ۵S ، کنترل چشمی) و جایگاه آن ها در پروژه ناب  ۱۱- نحوه شناسایی مسائل تولید ناب ۱۲- استفاده از تکنیک­ها و طراحی مسیر پروژه ناب

پیش نیاز: