جهت مشاهده اطلاعات کامل، روی نام دوره مورد نظر کلیک نمایید.

 • کنترل آماری فرایند SPC
 • تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA
 • تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن  FMEA
 • طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP
 • فرایند تایید قطعه تولیدی PPAP
 • طرح آزمایش DOE
 • خطا ناپذیری POKA YOKE
 • نظام تولید به موقع JIT
 • آشنایی با شاخص تعداد خطا در هر یک میلیون فرصت خطا DPMO
 • گسترش عملکرد کیفیت QFD
 • کایزن عملیاتی