حسابداری قیمت تمام شده

حسابداری قیمت تمام شده
کد دوره: KHQ-FT-605 مدت: ۳ روز
هدف: آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم حسابداری قیمت تمام شده
محتوی:

۱-   آشنایی با اصول و مفاهیم اساسی حسابداری

۲-   تعریف حسابداری قیمت تمام شده و ماهیت و کاربرد آن

۳-  منابع اولیه در حسابداری قیمت تمام شده

۴-   طبقه­بندی هزینه­های قیمت تمام شده و کاربرد آنها: الف ) مواد اولیه ب) دستمزد ج) سربار

۵-  هزینه­یابی و روش های آن: الف ) هزینه­یابی سفارشات ب) هزینه­یابی مرحله­ای

۶-  ضایعات تولید و تاثیر آن بر قیمت تمام شده

۷-  برنامه­ریزی و کنترل سربار کارخانه

۸-  گزارش­های تولید

پیش نیاز: آشنایی با حسابداری