حسابدار مالیاتی

حسابدار مالیاتی
کد دوره: KHQ-FT-606 مدت: ۵ روز
هدف: آشنایی با محاسبات مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات حقوق و سایر مالیات­ های تکلیفی،‌ کنترل و بررسی مدارک و مستندات حسابداری از دیدگاه مالیاتی و محاسبه و پاسخگویی به مراجع مالیاتی
محتوی:

  • اصول و کلیات مالیات
  • مالیات­ های تکلیفی مکسوره از درآمدهای واحد اقتصادی
  • محاسبه مالیات حقوق
  • ثبت و کنترل دفاتر قانونی
  • محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی
  • تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیاتی
  • پاسخگویی به مراجع و مسئولین مالیاتی
پیش نیاز: حسابداری