دوره آموزشی مهندسی ارزش (سطح ۳)

دوره آموزشی مهندسی ارزش (سطح ۳)
کد دوره: KHQ-PM-303 مدت: ۳ روز
هدف: متدولوژی مهندسی ارزش تحت یک مثال واقعی (در ابعاد کوچک)تدریس خواهدشد.در این دوره فرآیند مهندسی‌ ارزش بر روی یک پروژه کوچک با تاکید ویژه بر فاز اطلاعات؛ تحلیل کارکرد؛ و خلاقیت برگزار خواهدشد.
محتوی:

۱- تشریح برنامه‌کاری کارگاه ۲- گزارش پروژه و دریافت نقطه نظرات اعضا تیم مهندسی ارزش ۳- تهیه خلاصه طرح و مشخص کردن محدوده‌ کاری، معیارهای تصمیم‌گیری، محدودیت‌ها ۴-  ادامه تهیه خلاصه طرح اولیه و مشخص کردن معیارهای طراحی ۵- تشریح فاز تحلیل کارکرد ۶- تهیه مدل هزینه – مشخص کردن کارکرد اجزاء ۷-  سازماندهی کارکردها- ترسیم دیاگرام FAST 8-  تشریح تئوریهای فاز خلاقیت  ۹- انجام کارگروهی ارائه ایده‌ها ۱۰- غربال کردن اولیه ایده‌ها ۱۱- ارزیابی ایده‌ها و استخراج ایده‌های مناسب ۱۲- انتخاب ایده‌های مناسب و توصیه‌های پیشنهادی ۱۳- کار گروهی- تشریح روش Smart و ارزیابی مجدد ایده‌ها ۱۴- ارزیابی ایده ها ۱۵- انتخاب ایده‌های مناسب برای بسط و توسعه ۱۶- تقسیم اعضای تیم جهت بسط و توسعه ایده‌ها ۱۷- بسط و توسعه ایده ها ۱۸- ارائه اولیه گزارش کارگاه ۱۹- ارائه گزارش نهائی کارگاه (به صورت شفاهی)

پیش نیاز: دوره آموزشی سطح ۲