۱۳۸۸

موضوع آموزش تاریخ
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP پاییز و زمستان ۸۸
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Primavera
ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
تشریح معیارهای EFQM
ساماندهی محیط کار ۵S
مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
مدیریت و مهندسی ارزش
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:2007

برخی تصاویر

۱۳۸۹

موضوع آموزش تاریخ
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP بهار ۸۹
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Primavera
ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP پاییز و زمستان ۸۹
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Primavera
ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:2007
نرم افزار ارزیابی فنی و اقتصادی Comfar
مدیریت و مهندسی ارزش
مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
تشریح معیارهای  EFQM

برخی تصاویر

۱۳۹۰

موضوع آموزش تاریخ
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP بهار ۹۰
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Primavera
ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:2007
نرم افزار ارزیابی فنی و اقتصادی  Comfar
مدیریت و مهندسی ارزش
مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
تشریح معیارهای EFQM
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP پاییز و زمستان ۹۰
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Primavera
نرم افزار Minitab
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ISO
سرممیزی سیستم های مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ISO
مبانی، تشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:2007
مبانی، تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی HSE-ME
مبانی، تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی  ISO 14001:2004
تربیت کارشناس تضمین  کیفیت

برخی تصاویر

۱۳۹۱

موضوع آموزش تاریخ
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 بهار و تابستان ۹۱
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001
تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025
ممیزی سیستم مدیریت کیفیت مواد غذایی ISO 22000
سر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
ارگانیک مواد غذایی
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
مقاله نویسی ISI پاییز و زمستان ۹۱
ممیزی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP
رویکرد علمی برنامه ریزی آموزش بر مبنای استاندارد ISO 10015

برخی تصاویر

۱۳۹۲

موضوع آموزش تاریخ
بازرسی چشمی جوش (VT) بهار ۹۲
اپراتوری و تشریح استاندارد۸۹۸۷
(جهت سازندگان بهره برداران و واردکنندگان مجموعه های تفریحی)
اپراتوری و تشریح استاندارد۱۱۳۸۹
(تجهیزات وسایل بادی- ایمنی و روشهای آزمون )
اپراتوری و تشریح استاندارد۱۴۲۳۸-۱و۲
(جهت سازندگان بهره برداران و واردکنندگان مجموعه های
تفریحی و سرسره های آبی )
مهارت اپراتوری تجهیزات وسایل (بازی، آبی، بادی)
اصول مقاله نویسیISI
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزارMSP
برنامه ریزی وکنترل پروژه با استفاده ازنرم افزار   Primavera
نظام آراستگی محیط کار (۵S)
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت
ISO 9001:2008
تخمین عدم قطعیت اندازه گیری
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP تابستان ۹۲
سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی
تحت فشار- پلی اتیلن(PE)-
(مطابق استاندارد ملی ایران به شمارهINSO 14427 )
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Primavera
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
نرم افزار تحلیل آماری SPSS
تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025
مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS
مدیریت مالی
حسابداری مالیاتی
ممیزی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه
ISO/IEC 17025
پاییز ۹۲
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت
ISO 9001:2008
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Primavera
نرم افزار تحلیل آماری SPSS
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی زمستان ۹۲
آشنایی با مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم
مدیریت بهداشت مواد غذایی ((HACCP
سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات مکانیزه (CMMS)
حسابداری قیمت تمام شده
کنترل کیفیت آماری
کنترل کیفیت آماری ویژه واحدهای صنعتی رفسنجان
ایمنی حین کار  ویژه واحدهای صنعتی رفسنجان
تشریح معیارهای مدل EFQM
تخمین عدم قطعیت اندازه گیری
مبانی، تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت
و محیط زیست (HSE-MS) 

برخی تصاویر

۱۳۹۳

موضوع آموزش تاریخ
کالیبراسیون عمومی (CME) بهار ۹۳
ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO22000:2005
اصول انبارداری
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008
رویکرد حل مسئله با متدولوژی شش سیگما
ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001:2007
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM
تشریح الزامات  سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Primavera
 اپراتوری و تشریح استاندارد۸۹۸۷(جهت سازندگان بهره برداران و واردکنندگان مجموعه های تفریحی) تابستان ۹۳
اپراتوری و تشریح استاندارد۱۱۳۸۹(تجهیزات وسایل بادی- ایمنی و روشهای آزمون )
اپراتوری و تشریح استاندارد۱۴۲۳۸-۱و۲(جهت سازندگان بهره برداران و واردکنندگان مجموعه هایتفریحی و سرسره های آبی )
کنترل فرآیند آماری(SPC)
کالیبراسیون عمومی(CME)
مقایسات بین آزمایشگاهی
مهندسی فروش
تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA)
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Primavera
مقایسات بین آزمایشگاهی پاییز ۹۳
آشنایی با شیوه نگارش استاندارد ملی
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025:200
آشنایی با تغییرات در ویرایش جدید استاندارد ISO 9001 در سال ۲۰۱۵
تضمین کیفیت نتایج آزمون
ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008
نظام آراستگی محیط کار (۵S)
مهارت اپراتوری تجهیزات (وسایل بازی، بادی و آبی )
تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار minitab زمستان ۹۳
 ارزیابی هزینه های کیفیت (COQ)
 تخمین عدم قطعیت اندازه گیری
 تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
 مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت بهداشت مواد غذایی بر اساس استاندارد HACCP
 مقایسات بین آزمایشگاهی
 حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه
 آشنایی با شیوه نگارش استاندارد ملی

برخی تصاویر

۱۳۹۴

موضوع آموزش تاریخ
کایزن عملیاتی بهار و تابستان ۹۴
اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA
تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست (HSE – MS)
اصول نمونه برداری
آشنایی با مهارت های لازم در خصوص اپراتوری

(تجهیزات شهربازی، سازه های بادی)

آشنایی با الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۳۸۹ (سازه های بادی)
آشنایـی با الزامـات استـاندارد ملـی ایـران به شماره ۲ و ۸۹۸۷-۱ ( تجهیزات شهربازی )
تشـریـح الزامـات و مستنـد سـازی  ISO 9001: 2008
تعمیرات و نگهداری بهره ور فراگیر (TPM)
تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC17025
آشنایی با استاندارد فرش دستباف
کنتـرل کیفیـت داخـلی و خـارجی درآزمایـشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC17025
اصول مدیریت و سرپرستی
تشریح الزامات و مستند سازی ISO 9001:2008
کالیبراسیون تخصصی مبتنی بر پارامتر دما
اصول انبارداری
دوره ناظرین فنی شهربازیها و مراکز تفریحی
مقایسات بین آزمایشگاهی پاییز و زمستان ۹۴
کالیبراسیون عمومی
اصول مدیریت و سرپرستی
سیستم های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه (CAPA)
نگهداری و تعمیرات (PM)
تخمین عدم قطعیت اندازه گیری
کایزن عملیاتی ( بهبود مستمر )
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
زبان بدن (Body Language)
تغییرات استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست ISO/IEC 17025
حسابداری حقوق و دستمزد
نظام آراستگی محیط کار (۵S)
تشریح الزامات سیستم مدیریت بهداشت مواد غذایی بر اساس استاندارد HACCP
حسابداری صنعتی
تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000
تکنولوژی نگهدارنده در صنایع غذایی
مدل تعالی سازمانی (EFQM)
الگو برداری سیستماتیک (BENCHMARKING)

برخی تصاویر

1395

 

موضوع آموزش تاریخ
تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 بهار و تابستان ۹۵
اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی
آشنایی با مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت بهداشت مواد غذایی (HACCP)
نگهداری و تعمیرات فراگیر (TPM)
اصول و فنون مذاکرات تجاری
تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC17025
آشنایی با الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۳۸۹ (سازه های بادی)
آشنایـی با الزامـات استـاندارد ملـی ایـران به شماره ۲ و ۸۹۸۷-۱ ( تجهیزات شهربازی )
مهارت های لازم در خصوص اپراتوری وسایل تفریحی
آشنایی با الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۲۳۸ (تجهیزات آبی)
قوانین کار، مالیات و بیمه تأمین اجتماعی
آئین نگارش مکاتبات اداری و اصول گزارش نویسی
کنتـرل کیفیـت داخـلی و خـارجی درآزمایـشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC17025
بازرسی جوش
هیدرولیک و پنوماتیک
برق عمومی
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA)
اصول انبارداری و انبارگردانی
مهارت های کاربردی مسئولین دفاتر
حسابداری صنعتی پیشرفته
طبقه بندی مشاغل
سیستم مدیریت کیفیت در آموزش مبتنی بر استاندارد ISO 10015
آشنایی با استاندارد ملی آسانسورهای برقی به شماره ۱-۶۳۰۳ پاییز ۹۵

 

تکنولوژی تولید لوله های پلی پروپیلن و پلی اتیلن
تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001
مقایسات بین آزمایشگاهی
مهارت های کارآفرینی
برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی

برخی تصاویر

1396

تخمین عدم قطعیت اندازه گیری

 

موضوع آموزش تاریخ
آشنایی با شیوه نگارش استاندارد ملی بهار ۹۶
شیوه های نوین نیازسنجی، برنامه ریزی و سنجش اثربخشی
طبقه بندی مشاغل
ایمنی انبار و بازرسی کالا
اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی
تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
آشنایی با الزامات استاندارد های ملی ایران به شماره ۲ و ۱-۸۹۸۷ (تجهیزات شهربازی)
مهارت های لازم در خصوص اپراتوری وسایل تفریحی (شهربازی، بادی و ترامپولین)
آشنایی با الزامات استاندارد های ملی ایران به شماره ۱۱۳۸۹ (تجهیزات بادی)
آشنایی با الزامات استاندارد های ملی ایران به شماره ۴۹۸۹ (ترامپولین)
نمونه برداری مواد غذایی
مهارت های لازم در خصوص اپراتوری وسایل تفریحی
تابستان ۹۶
ایمنی کار با مواد شیمیایی
ایمنی در آزمایشگاه
نگهداری مواد غذایی
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
مقایسات بین آزمایشگاهی
نقش و اثر بهبود دهنده ها و افزودنی ها در مواد غذایی
مدیریت اسناد و فن بایگانی
راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنایع و کارخانجات
اصول و مبانی برگزاری نمایشگاه های تجاری
اصول نمونه برداری
سمینار بازاریابی و فروش حرفه ای
بسته بندی مواد غذایی
مدیریت قراردادها
تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC 17025
نظام آراستگی محیط کار (۵S)
سیستم اقدام اصلاحی و پیشگیرانه (CAPA) با رویکرد ریسک در ISO 9001:2015
پاییز ۹۶
تشریح الزامات ISO 22000
نحوه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی
مهندسی فروش
مدیریت امور اداری و کارگزینی
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
آشنایی با قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی
آشنایی با نحوه انجام عارضه یابی
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست(HSE-MS)
آشنایی با نحوه انجام عارضه یابی زمستان ۹۶
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM)
ایمنی برق
مهارت های کاربردی مسئولین دفاتر مدیران
حسابداری حقوق و دستمزد
مدیریت و برنامه ریزی خرید و تدارکات
فنون پذیرایی و تشریفات
ایمنی و آتش نشانی عمومی
کنترل موجودی و سفارشات
مدیریت منابع انسانی (HRM)
کنترل کیفیت نتایج آزمون در آزمایشگاه
سیستم استاندارد مدیریت کیفیت در آموزش مبتنی بر استاندارد ISO 10015
اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی
1397

موضوع آموزش تاریخ
آیین نگارش مکاتبات اداری بهار ۹۷
کالیبراسیون عمومی   
طبقه بندی مشاغل
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت اسناد و فن بایگانی
سیستم اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه CAPA
استاندارد غذای حلال
تشریح الزامات ISO 14001:2015
تشریح الزمات ISO9001:2015
قوانین مالیاتی
سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS) تابستان ۹۷
قوانین کار و بیمه تأمین اجتماعی
مقایسات بین آزمایشگاهی
تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC17025
ممیزی داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC17025
مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK
نظام آراستگی محیط کار (۵S)
کاربرد ۵S در عملیات انبارداری
مدیریت رنجیره تامین
کاربرد نرم افزار Mini Tab در آزمایشگاه
آشنایی با تغییرات سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC17025 در ویرایش ۲۰۱۷
جوشکاری لب به لب لوله های پلی اتیلن
مدیریت اسناد و فن بایگانی
اصول گزارش نویسی در HSE
ایمنی در آزمایشگاه
آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه تهیه اظهارنامه
تجزیه و تحلیل درخت واقعه
سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001:2011
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
کنترل فرآیند آماری (SPC)
تکنیک های رفتاری موثر با رویکرد کاربردی
نگهداری و تعمیرات (PM)
فنون پذیرایی و تشریفات
کنترل کیفیت بتن آماده
تغییرات ISO17025:2017
مهارتهای کاربردی مسئولین دفاتر مدیران
آئین نگارش مکاتبات اداری
کنترل فرآیند آماری (SPC)
کاهش هزینه ها با استفاده از محاسبه هزینه های کیفیت ( COQ ) پاییز ۹۷
کارگاه آموزشی تکنیک های کاربردی مدیریت آموزش 
مدیریت ریسک براساس اصول استاندارد  ISO 9001 & 31000 با رویکرد فرآیندی
تخمین عدم قطعیت اندازه گیری
اصول انبارداری و انبارگردانی
طراحی مخلوط بتن به روش ملی
سمینارشوالیه فروش
کالیبراسیون تخصصی دما
تشریح الزامات ISO9001:2015
تضمین کیفیت نتایج آزمون در آزمایشگاه
تکنیک های کاربردی حقوق و دستمزد و روش های ثبت مالی
آشنایی با الزامات و مبانی بسته بندی در صنایع غذایی
آشنایی با قوانین مشاغل سخت و زیان آور
بازاریابی در هزاره سوم
تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ISO 17025:2017
تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2017 زمستان ۹۷
ایمنی کار با مواد شیمیایی
مدیریت استراتژیک
سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات(CMMS)
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
مقایسات بین آزمایشگاهی
آشنایی با تست میدانی هیدرواستاتیک خطوط لوله‌های پلی اتیلن
شناخت آزمایشات بتن تازه و سخت شده و تفسیر نتایج
کاربرد نرم افزار اکسل در حسابداری
کار گروهی