رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

رویکرد هزینه­ یابی بر مبنای فعالیت ABC
کد دوره: KHQ-FT-602 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی شرکت کنندگان با تکنیک هزینه‌یابی و مد‌یریت بر مبنای فعالیت  (ABC\ABM)
محتوی:

۱- طبقه ­بندی و تفکیک هزینه­ ها  ۲- صورت سود و زیان و ترازنامه در شرکت­های بازرگانی ۳-  مدیریت هزینه در شرکت­های بازرگانی با استفاده از سیستم مالی ۴- اصول و مفاهیم قیمت تمام شده  ۵- محاسبه قیمت تمام شد‌ه فعالیت­ها و خد‌مات با استفاد‌ه از این تکنیک ۶- اصول و مفاهیم هزینه ­یابی ۷- اصول و مبانی هزیته­ یابی بر مبنای فعالیت ABC  ۸- اجرای گام به گام تکنیک ABC\ABM 9- طبقه­ بندی خدمات مشتریان بر اساس هزینه ­یابی و نحوه فعالیت

پیش نیاز: آشنایی با مفاهیم مرتبط با هزینه، اصول حسابداری و حسابداری صنعتی