سازمان های یادگیرنده

سازمان های یادگیرنده
کد دوره: KHQ-M-507 مدت: ۲روز
هدف: افزایش توان کسب مزیت های رقابتی از طریق تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده و دانش محور، ارتقاء سطح سازگاری با محیط پویا و متغیر تجارت.
محتوی:

۱- تاریخچه پیدایش نظریه یادگیری سازمانی و سازمان های یادگیرنده ۲- یادگیری سازمانی و انواع آن    ۳- نظریه ها و مشخصات سازمان یادگیرنده ۴- اصول بنیادین سازمان های یاد گیرنده  ۵- نقش رهبری و مدیریت در سازمان های یاد گیرنده ۶- چگونگی تبدیل یک سازمان سنتی به سازمان یادگیرنده ۷-  نقش مدیریت دانش در تحقق یک سازمان یادگیرنده و دانش محور ۸- سازمان های تند آموز  ۹- موانع تحقق سازمان های یادگیرنده و راهکارهای مقابله با آن

پیش نیاز: