سرممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سرممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
کد دوره: KHQ-QM-012 مدت:۳روز
هدف: ایجاد صلاحیت انجام ممیزی شخص دوم و ثالث برای سیستم­های مدیریت یکپارچه شامل سیستم­های مدیریت کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه­ای
محتوی:

۱- تعاریف و اصطلاحات، تشریح عناصر استاندارد و الزامات اجرایی۲- تشریح معیارهای ممیزی و نحوه انجام ممیزی ۳- مدیریت فرآیند ممیزی در سازمان ها ۴- اجرا و هدایت تیم ممیزی ۵- جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی ۶- جمع بندی اطلاعات، شناخت موارد عدم انطباق و نگرش ریشه­ایی به علل عدم انطباق­های ممیزی ۷- اقدامات اصلاحی مرتبط صلاحیت و سیستم ارزیابی ممیزین ۸- الزامات حفظ و بهبود صلاحیت ممیزین ۸- آشنایی با ضوابط بین المللی ممیزین ۱۰- آشنایی با مراحل ثبت ممیزین و سرممیزین سیستم های مدیریت یکپارچه

پیش نیاز: