سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 ثبت شده درSCC-NAAB

سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 ثبت شده درSCC-NAAB
کد دوره: KHQ-QM-003 مدت: ۳ روز
هدف: آشنایی با نحوه ممیزی برون سازمانی و نکات پیشرفته در انجام ممیزی‌های سیستم‌های مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001:2008
محتوی:

۱- مروری اجمالی بر مفاهیم اولیه سیستم‌های مدیریت کیفیت بر اساس ISO9000:2008 2- انواع ممیزی و گام‌های اصلی در انجام یک ممیزی و نحوه انجام بازنگری مستندات ۳- تشریح کامل استاندارد                ISO 19011:2002 4- آشنایی با اصول ممیزی، مدیریت ممیزی و کاربرد چرخه PDCA در مدیریت ممیزی ۵- نحوه تدوین برنامهریزی ممیزی، فعالیت‌های آمادهسازی جهت ممیزی و مفاهیم آنالیز فرآیند  ۶- شناخت موارد عدم انطباق و نگرش به علل ریشهای عدم انطباقها، پیگیری عدم انطباقهای ممیزی و اقدامات اصلاحی ۷- صلاحیت و سیستم ارزیابی ممیزین ۸- الزامات حفظ و بهبود صلاحیت ممیزین ۹- آشنایی با ضوابط بینالمللی ممیزی شخص ثالث و استانداردهای راهنما ISO Guide 62, 66  ۱۰- رفتار حین ممیزی و نحوه تدوین گزارشات ممیزی ۱۱- مراجع مرتبط با صدور گواهینامه