سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005

سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005
کد دوره: KHQ-QM-015 مدت: ۳روز
هدف: آشنایی با نحوه ممیزی برون سازمانی و نکات پیشرفته در انجام ممیزی سیستم­های مدیریت ایمنی مواد غذایی
محتوی:

۱- مروری بر الزامات ISO 22000:2005  ۲- فعالیت­های آماده سازی جهت ممیزی و مفاهیم آنالیز فرآیند  ۳- تشریح معیارهای ممیزی و نحوه انجام ممیزی، طرح ریزی، رفتار ممیزی، نحوه گزارش­دهی ۴- شناخت موارد عدم انطباق و نگرش ریشه­ایی به علل عدم انطباق­های ممیزی، اقدامات اصلاحی مرتبط ۵- صلاحیت و سیستم ارزیابی ممیزین ۶- مفهوم چک لیست و معرفی انواع آن ۷- مدیریت فرآیند ممیزی در سازمان­ها      ۸- اجرا و هدایت تیم ممیزی ۹- جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی، جمع بندی اطلاعات ۱۰- آشنایی با ضوابط بین المللی ممیزین، الزامات حفظ و بهبود صلاحیت ممیزین ۱۱- آشنایی با مراحل ثبت ممیزین و سرممیزین سیستم­های مدیریت کیفیت در صنایع غذایی

پیش نیاز: