سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:2007 ثبت شده SCC-NAAB

سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ای OHSAS 18001:2007 ثبت شده SCC-NAAB
کد دوره: KHQ-QM-009 مدت: ۳ روز
هدف: شناخت فرایند ممیزی شخص ثالث سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ایOHSAS 18001 ، ایجاد قابلیت ممیزی اثر بخش در سیستم­های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ای
محتوی:

۱- بررسی الزامات سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی بر اساس استاندارد OHSAS 18001 2- شناخت آخرین استاندارد ممیزی سیستم های مدیریت ISO 19011:2002 3- آشنایی با اصول ممیزی، مدیریت ممیزی و کاربرد چرخه PDCA در مدیریت ممیزی ۴- اصول برنامه ریزی ممیزی، آماده سازی، هماهنگی­ها، تقسیم وظایف تیم ممیزی ۵- طراحی چک لیست های ممیزی ۶- اجرا و هدایت تیم ممیزی، جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی ۷- شناخت موارد عدم انطباق، علل ریشه­ای و پیگیری اقدامات اصلاحی عدم انطباق‌ها ۸- ارزیابی اثر بخشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای برای حصول به اهداف سازمان ۹- صلاحیت و سیستم ارزیابی ممیزان، الزامات حفظ و بهبود صلاحیت ممیزان ۱۰- آمادگی برای ممیزی شخص ثالث