جهت مشاهده اطلاعات کامل، روی نام دوره مورد نظر کلیک نمایید.

سیتم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
سیستم مدیریت شکایات مشتریان ISO10002
سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایتمندی مشتریان ISO10004
سیستم مدیریت موثر آموزش ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹