شیوه های نوین نیازسنجی، برنامه ریزی و سنجش اثربخشی آموزش مبتنی بر ISO 10015

شیوه های نوین نیازسنجی، برنامه ریزی و سنجش اثربخشی آموزش مبتنی بر ISO 10015
کد دوره: KHQ-M-503 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی با استاندارد ISO 10015 و نحوه نیازسنجی، برنامه ریزی و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی
محتوی:

۱- تعاریف و مفاهیم مرتبط با آموزش ۲- مروری بر اهداف سازمان ها از اجرای آموزش و مزایای آن  ۳- جایگاه آموزش در سیستم های مدیریت ۴- مروری بر رویکرد فرآیندی در چارچوب آموزش ۵- تشریح الزامات استاندارد بین المللی ISO 10015 6- تحلیل و شناسایی نیازهای آموزشی، برنامه ریزی آموزشی   ۷- مکانیزم های اجرایی، روش ها، معیارها و سازماندهی آموزش ۸- ارزیابی میزان اثر بخشی آموزش ۹- مروری بر نرم افزارهای کاربردی در آموزش موثر

پیش نیاز: آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت