عارضه یابی سازمان

عارضه یابی سازمان
کد دوره: KHQ-IPE-409 مدت: ۲ روز
هدف: انجام طرحهای عارضه یابی در سازمانها با استفاده از رویکردی جامع و سیستماتیک و مبتنی بر متدولوژی EFQM می باشد.
محتوی:

۱- مدل عارضه یابی (بررسی و شناخت سازمان)

۲ – حوزه های نه گانه ارزیابی عملکرد سازمان (اثربخشی،کارآیی، بهره­وری، نوآوری ، قابلیت انعطاف، کیفیت زندگی کاری، سودآوری، کیفیت، مسئولیت اجتماعی)

۳- فرآیند عارضه یابی الف: شرح فرآیند عارضه یابی سطحی و سریع  ب : شرح فرآیند عارضه یابی دقیق و تفصیلی

پیش نیاز: مبانی و مفاهیم تعالی سازمانی