کمربند سبز شش سیگما (Six Sigma Green Belt)

کمربند سبز شش سیگما (Six Sigma Green Belt)
کد دوره: KHQ-QT-103 مدت: ۱۲روز
هدف: آشنایی کارشناسان اجرایی با مبحث شش سیگما تا سطح مورد نیاز جهت اجرای پروژه بوده تا اولین مرحله از سطوح مربوط به نقش­ها در بحث شش سیگما را با مرور مطالب کلیدی و اجرایی طی نمایند. موفقیت نهایی در این دوره مستلزم انجام حداقل یک پروژه اجرایی بعنوان کمربند سبز می­باشد.
محتوی:

مروری بر مقدمه، تعاریف و تاریخچه – آشنایی با مفاهیم پایه آماری و توزیع­های احتمالی – تشریح متدولوژی DMAIC – بررسی دیدگاه فرآیندی، ترسیم فرآیندها، SIPOC – نحوه محاسبه سنجه ­های شش سیگما، قابلیت­های فرآیند و سطح سیگما – آشنایی با تجزیه و تحلیل سیستم اندازه­گیری – نحوه تعریف منشور پروژه – روش های حل مساله – آنالیز دگرسیون (دو متغیره، چند متغیره) – تست­های ناپارامتری و مربع کای – نمودارهای کنترل – آشنایی با طراحی آزمایشات (DOE)، روشهای تاگوچی، طراحی پارامترها و تلرانس­ها – استفاده از نرم افزار Minitab

پیش نیاز: آشنایی با شش سیگما