کمربند سیاه شش سیگما (Six Sigma Black Belt)

کمربند سیاه شش سیگما (Six Sigma Black Belt)
کد دوره: KHQ-QT-104 مدت: ۶ روز
هدف: آشنایی کمربند سبزها با تکنیک­های پیشرفته تر شش سیگما جهت هدایت پروژه شش سیگما
محتوی:

مفاهیم DMADVT و DMAIC – توزیع­های آماری (نرمال، نمایی، وایبل و…) – نمودارهای کنترل پیشرفته و فنون تجزیه و تحلیل داده­ها (EWMA، جداسازی داده ها، چند متغیره، تست های ناپارامتری) – طراحی مقاوم (Robust) – استفاده از Minitab، JMP 5.1 – کارگاه آموزشی عملی

پیش نیاز: دوره کمربند سبز شش سیگما