مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت انرژی بر اساس BS EN 16001:2009

مبانی، تشریح الزامات و مستند­سازی سیستم مدیریت انرژی بر اساس BS EN 16001:2009
کد دوره: KHQ-QM-016 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی با مدیریت انرژی و مزایای اقتصادی و زیست محیطی ناشی از آن، ارائه راهکارهایی بمنظور برنامه­ریزی، سازماندهی و مدیریت مصرف انرژی در سازمان­ها و مروری بر ممیزی انرژی
محتوی:

۱- مروری بر مفاهیم مرتبط با انرژی ۲- بررسی شاخص­های مصرف انرژی در ایران و جهان ۳- آشنایی با روش­های ممیزی انرژی ۴- بررسی انواع ممیزی انرژی ۵- آشنایی با روش­های ممیزی انرژی ۶- تحلیل اطلاعات ممیزی و راهکارهای بهبود وضعیت در سازمان ۷- مکانیزم های اندازه­گیری و نحوه محاسبه مصرف انرژی در سازمان­ها ۸-  تعاریف و اصطلاحات مدیریت انرژی ۹- مروری بر الزامات مدیریت انرژی بر مبنای استاندارBS EN 16001:2009 10- برنامه ریزی جهت استقرار سیستم مدیریت انرژی

پیش نیاز: آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت