ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
کد دوره:KHQ-QM-011 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی با تکنیک‌های ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه  IMS
محتوی:

۱- مفاهیم و تعاریف، شناسایی ارتباطات و نحوه تاثیرگذاری سیستم­ها بر یکدیگر ۲- مروری بر الزامات استانداردهای سیستم­های مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ای      ۳-  آشنایی با نحوه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه بر اساس الزامات سیستم‌های مدیریت کیفیت، مدیریت محیط ‌زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ۴- اصول کلی ممیزی اصول و مراحل برنامه­ریزی و اجرای ممیزی ۶- طراحی چک لیست­های ممیزی ۷- اجرای ممیزی ۸- جمع­آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی ۹- طراح سیستم گزارش­دهی در جهت ارزیابی اثر بخش سیستمی برای حصول به اهداف سازمان     ۱۰- سیستم پیگیری اقدام اصلاحی، پیشگیرانه و اثر بخشی نتایج ممیزی