ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001:2007

ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ایOHSAS 18001:2007
کد دوره: KHQ-QM-008 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی با تکنیک­های ممیزی داخلی سیستم­های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ای و نحوه انجام ممیزی داخلی مبتنی بر سری استاندارد OHSAS 18001:2007
محتوی:

۱- مروری بر عناصر و الزامات OHSAS 18001:2007 2- مزایا و الزامات استقرار سیستم­های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ای ۳- آشنایی با نحوه ممیزی سیستم­های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ای ۴- معرفی ابزارهای ارزیابی ریسک نظیر FTA، HAZOP 5- نحوه برنامه­ریزی، هدایت، سازمان­دهی و انجام ممیزی منطبق با استاندارد OHSAS 18001 6- بررسی ضوابط، قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه­ای در ایران ۷- شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک خط­مشی، نظام­نامه و روش­های اجرایی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ای  ۸- اصول ممیزی و مراحل انجام ممیزی ۹- طراحی چک لیست ممیزی ۱۰-  اجرای ممیزی و جمع­آوری اطلاعات روانشناسی ممیزی و..

پیش نیاز: