سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004 ثبت شده در SCC-NAAB

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004 ثبت شده در SCC-NAAB
کد دوره: KHQ-QM-006 مدت: ۳ روز
هدف: شناخت فرآیند ممیزی شخص ثالث سیستم مدیریت کیفیت ISO 14001، ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم­های مدیریت زیست محیطی، الزامات صلاحیت و ارزیابی ممیزان، کاربردPDCA و ضرورت­های بهبود
محتوی:

۱- مروری بر عناصر و الزامات استاندارد ISO 14001:2004 2- آشنایی با اصول ممیزی، مدیریت ممیزی و کاربرد چرخه PDCA در مدیریت ممیزی ۳- تشریح فعالیت­های آماده سازی جهت ممیزی و مفاهیم آنالیز فرآیند         ۴- اهداف، گستره، برنامه و سوابق مورد نیاز یک ممیزی ۵- اصول و مراحل برنامه­ریزی ممیزی آماده سازی ممیزی، هماهنگی­ها و تقسیم وظایف تیم ممیزی ۶- طراحی چک لیست­های ممیزی۷- اجرا و هدایت تیم ممیزی ۸-  جمع­آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی، جمع بندی اطلاعات ۹- آشنایی با مفاهیم عدم انطباق و طبقه­بندی آن در ممیزی­های خارجی ۱۰- رفتار حین ممیزی و نحوه تدوین گزارشات ممیزی ۱۱- مراجع مرتبط با صدور گواهینامه ۱۲- آشنایی با مراحل ثبت ممیزین و سرممیزان سیستم­های مدیریت زیست محیطی

 

پیش نیاز: