مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی۲۲۰۰۰:۲۰۰۵ ISO

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی۲۲۰۰۰:۲۰۰۵  ISO
کد دوره: KHQ-QM-013 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی با مفاهیم و اصول سیستم­های مدیریت ایمنی مواد غذایی در صنایع مرتبط با زنجیره تولید   مواد غذایی، تشریح الزامات و چگونگی ساخت و مستندسازی آن مبتنی بر استانداردISO 22000:2005
محتوی:

۱- آشنایی با تعاریف و اصطلاحات ۲- آشنایی با مفاهیم و واژگان مقوله ایمنی مواد غذایی ۳- الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ۴- برنامه پیش نیازی PRPs)) 5- پیش نیازی عملیاتی (OPRPs)                  ۶- اصول HACCP 7- روش شناسایی خطرات بر اساس درخت تصمیم­گیری و ارزیابی آنها  ۸-  نحوه تشخیص نقاط کنترل بحرانی ۹-  آشنایی با روش­های GMP  ۱۰- نحوه تهیه مستندات و پیاده سازی سیستم

پیش نیاز: