مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC 17025:2005

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت آزمایشگاه  ISO/IEC 17025:2005
کد دوره: KHQ-QM-016 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی با الزامات استاندارد  ISO/IEC 17025و تکنیک مستندسازی سیستم­های مدیریت آزمایشگاه
محتوی:

۱- تاریخچه و تشریح الزامات مدیریتی و فنی ۲- مزایای بکارگیری استاندارد ISO/IEC 17025 3- معرفی استاندارد ISO/IEC 17025:2005 و بررسی تفاوت ویرایش ۱۹۹۹ این استاندارد با ویرایش ۲۰۰۵  ۴- لزوم استقرار این سیستم در آزمایشگاه­ها ۵- تشریح الزامات سیستمی، الزامات فنی استاندارد به طور کامل و تفاوت این استاندارد با استاندارد ISO 9001  ۶- شناخت دقیق خواسته­های استاندارد، شامل الزامات سیستمی و الزامات فنی آزمایشگاه جهت اثبات صلاحیت آزمایشگاه در انجام آزمون ها اصطلاحات و تعاریف مرتبط ۷- مراحل اجرا و پیاده­سازی استاندارد ISO/IEC 17025  ۸- ارائه راهکارهای استقرار، نگهداری و بهبود مستمر رفع آنها

پیش نیاز: