مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهایOHSAS 18001:2007

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهایOHSAS 18001:2007
کد دوره: KHQ-QM-007 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی با الزامات استاندارد OHSAS 18001, نحوه مستندسازی سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای
محتوی:

۱- مفاهیم و اصول سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت حرفهای و ارزیابی ریسک ۲- استاندارد OHSAS 18001

( دامنه کاربرد، تعاریف و واژگان، الزامات) ۳- تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی OHSAS 18001      ۴- رهنمودهایی جهت بهبود روند مستندسازی ۵- ساختار مستندات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای، نحوه مستندسازی و کنترل آنها منطبق با استاندارد ۶- درک ضرورت ایمنی و بهداشت در صنایع و واحدهای کسب و کار و بحرانهای حفاظت صنعتی ۷- آشنایی با فرایند شناسایی و ارزیابی ریسکها و فعالیتهای مخاطره آمیز در محیط کار ۸- اولویتبندی و راههای کاهش ریسکهای ایمنی و بهداشتی